Nepali Health Media: Health Information in Nepali (नेपाली).
Searches related to 'Hemorrhoids'

पायल्स (हर्सा) के हो ? पायल्सको ४ वटा स्टेजहरु | Piles in Nepali | Hemorrhoid in Nepali

पायल्स कसरी हुन्छ ? पायल्स को बारेमा जान्नु पर्ने कुरा, Piles Meaning in Nepali | Hemorrhoids

पायल्सको बिरामीले खान नहुने खानाहरु | Food to avoid for piles in Nepali | Hemorrhoids

Load More Posts Waiting for update...